Research Article
BibTex RIS Cite

Investigation of the Effect of Rhythm Education and Dance Lesson on Music Perception of Physical Education and Sports Education Department Students

Year 2022, Volume: 3 Issue: 3, 84 - 90, 31.12.2022

Abstract

The aim of this research is to examine the effects of rhythm education and dance lessons on the music perception of physical education and sports teaching department students. The research was carried out with a single-group pre-test-post-test design with experimental research design, which is one of the quantitative research types. The research was conducted on a voluntary basis. The research group consists of 29 individuals, 11 females and 18 males, studying at Sivas Cumhuriyet University, Faculty of Sports Sciences, Department of Physical Education and Sports Teaching. Personal Information Form and Anadolu University Music Perception Test were used as data collection tools. Tests were applied in Polyphonic, Rhythm, Melody, Voice Length and Tempo categories. Since the data provided the assumption of normality, dependent sample t-test and independent sample t-test were performed and correlation test was applied to examine the relationship between the variables. According to the findings obtained, it was determined that there was no significant difference (p>.05) in the pre-test and post-test comparisons of Multi Voice, Melody and Voice Length. According to the findings, it was determined that there was a significant difference (p<.05) between the Rhythm pre-test and post-test, and between the Tempo pre-test and post-test. For Rhythm and Tempo, scores were higher on post-test measures. When examined according to the gender variable, it was determined that there was a significant difference (p<.05) in the Rhythm pre-test and post-test measurements, and the Rhythm score of men was higher than the Rhythm score of women in both measurements. According to the sport type variable, there was no significant difference in the pretest and posttests of Polyphony, Rhythm, Melody, Voice Length and Tempo (p>.05). As a result, it has been determined that rhythm education and dance lessons contribute to the development of Rhythm and Tempo perceptions of physical education and sports teaching department students.

References

 • Açılmış, H., Bedir, D., Gerek, Z., Tuzcuoğulları, T. (2021). Spor ve konservatuvar eğitimi alan öğrencilerin ritim algılarının incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 6(4), 359-366.
 • Altenmüller, E., Wiesendanger, M., Kesselring, J. (2006). Music, motor control and the brain. Oxford: Oxford University Press.
 • Chatzipanteli, A., Pollatou, E., Diggelidis, N., Kourtesis, T. (2007). The effectiveness of a music-movement program on manipulative skills performance of six years old children. Inquiries in Sport & Physical Education, 5(1), 19-26.
 • Chen, J. L., Zatorre, R. J., Penhune, V. B. (2006). Interactions between auditory and dorsal premotor cortex during synchronization to musical rhythms. Neuroimage, 32(4), 1771-1781.
 • Derri, V., Tsapakidou, A., Zachopoulou, E., Kioumourtzoglou, E. (2001). Effect of a music and movement programme on development of locomotor skills by children 4 to 6 years of age. European Journal of Physical Education, 6(1), 16-25.
 • Dizdar, Y. (2019). Ortaokul öğrencilerinde dikkat ve ritim becerisinin tenisde oyun beceri seviyesi üzerine etkisinin incelenmesi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Effenberg, A. O., Fehse, U., Schmitz, G., Krueger, B., & Mechling, H. (2016). Movement sonification: effects on motor learning beyond rhythmic adjustments. Frontiers in neuroscience, 10, 219.
 • Gerek, Z. (2015). Beden eğitimi uygulamalarında ritim eğitimi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları. No.1079, s.14-15.
 • Gerek, Z., Katkat, D. (2006). Elit sporcuların ve sedanterlerin ritm duyguları bakımından karşılaştırılması. Journal of Physical Education and Sport Sciences, 8(1).
 • Gerek, Z., Yıldırımer, E., Açılmış, H. (2021). Dans ve müzik eğitimi alan konservatuvar öğrencilerinin işitsel ve görsel ritim algılarının incelenmesi. Uluslararası Egzersiz Psikolojisi Dergisi, 3(2), 60-67.
 • Grahn, J. A., Brett, M. (2007). Rhythm and beat perception in motor areas of the brain. Journal of Cognitive Neuroscience, 19(5), 893-906.
 • Hsu, P., Ready, E. A., Grahn, J. A. (2022). The effects of Parkinson’s disease, music training, and dance training on beat perception and production abilities. PloS One, 17(3), e0264587.
 • Janata, P., Grafton, S. T. (2003). Swinging in the brain: shared neural substrates for behaviors related to sequencing and music. Nature Neuroscience, 6(7), 682-687.
 • Karageorghis, C. I., Bigliassi, M., Guérin, S. M., Delevoye-Turrell, Y. (2018). Brain mechanisms that underlie music interventions in the exercise domain. Progress in Brain Research, 240, 109-125.
 • Karageorghis, C. I., Cheek, P., Simpson, S. D., Bigliassi, M. (2018). Interactive effects of music tempi and intensities on grip strength and subjective affect. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 28(3), 1166-1175.
 • Karageorghis, C. I., Lyne, L. P., Bigliassi, M., Vuust, P. (2019). Effects of auditory rhythm on movement accuracy in dance performance. Human movement science, 67, 102511.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemi Kavramlar Teknikler İlkeler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Krotinger, A., Loui, P. (2021). Rhythm and groove as cognitive mechanisms of dance intervention in Parkinson’s disease. PloS one, 16(5), e0249933.
 • Larsson, M. (2014). Self-generated sounds of locomotion and ventilation and the evolution of human rhythmic abilities. Animal cognition, 17(1), 1-14.
 • Miendlarzewska, E. A., & Trost, W. J. (2014). How musical training affects cognitive development: rhythm, reward and other modulating variables. Frontiers in neuroscience, 7, 279. https://doi.org/10.3389/fnins.2013.00279
 • Söğüt, M., Kirazci, S., Korkusuz, F. (2012). The effects of rhythm training on tennis performance. Journal of Human Kinetics, 33, 123.
 • Srinivasan, S. M., Kaur, M., Park, I. K., Gifford, T. D., Marsh, K. L., Bhat, A. N. (2015). The effects of rhythm and robotic interventions on the imitation/praxis, interpersonal synchrony, and motor performance of children with autism spectrum disorder (ASD): a pilot randomized controlled trial. Autism research and treatment, 1-18.  Tanır, A., Erkut, O. (2018). Effect of Rhythmic Basketball Lessons on Visual Attention Ability and Lay-Up Skill in School Children Aged 9-10. Universal Journal of Educational Research, 6(9), 1857-1862.
 • Tunca O., E., Torun Ş., Genç Kumtepe E., Uğurhan Y.Z.C. Anadolu Üniversitesi Müzik Algısı Testi. https://aummat.anadolu.edu.tr/amat/ (Erişim Tarihi 01.09.2022)
 • Uğraş, S. (2018). Beden Eğitimi Öğretmenleri Kendilerini Hangi Konularda Yetersiz Hissediyor? Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-16.
 • Zatorre, R.J., Chen, J.L., Penhune, V.B. (2007). When the brain plays music: auditory–motor interactions in music perception and production. Nature Reviews Neuroscience, 8(7), 547-558.

Ritim Eğitimi ve Dans Dersinin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Müzik Algısı Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Year 2022, Volume: 3 Issue: 3, 84 - 90, 31.12.2022

Abstract

Bu araştırmanın amacı ritim eğitimi ve dans dersinin beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin müzik algısı üzerine etkisinin incelenmesidir. Araştırma, nicel araştırma türlerinden deneysel araştırma tasarımıyla tek gruplu ön test – son test deseni ile yürütülmüştür. Araştırma gönüllülük esasına dayalı olarak yapılmıştır. Araştırma grubu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 11 kadın ve 18 erkek olmak üzere toplam 29 bireyden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu ve Anadolu Üniversitesi Müzik Algısı Testi kullanılmıştır. Çok Ses, Ritim, Melodi, Ses Uzunluğu ve Tempo kategorilerinde testler uygulanmıştır. Veriler normallik varsayımını sağladığından bağımlı örneklem t testi ve bağımsız örneklem t testi yapılmış ve değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek için korelasyon testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre Çok Ses, Melodi ve Ses Uzunluğu ön test ve son test karşılaştırmalarında anlamlı farklılık olmadığı (p>,05), Ritim ön-test ve son-testi arasında ve Tempo ön-testi ve son-testi arasında anlamlı farklılık olduğu (p<,05) tespit edilmiştir. Ritim ve Tempo için son-test ölçümlerinde puanlar daha yüksektir. Cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde Ritim ön-test ve son-test ölçümlerinde anlamlı fark olduğu (p<,05) ve her iki ölçümde de erkeklerin Ritim puanının kadınların Ritim puanına göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Spor türü değişkenine göre Çok Ses, Ritim, Melodi, Ses Uzunluğu ve Tempo ön test ve son testlerinde anlamlı farklılık yoktur (p>,05). Sonuç olarak ritim eğitimi ve dans dersinin beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin Ritim ve Tempo algılarının gelişimine katkı sağladığı tespit edilmiştir.

References

 • Açılmış, H., Bedir, D., Gerek, Z., Tuzcuoğulları, T. (2021). Spor ve konservatuvar eğitimi alan öğrencilerin ritim algılarının incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 6(4), 359-366.
 • Altenmüller, E., Wiesendanger, M., Kesselring, J. (2006). Music, motor control and the brain. Oxford: Oxford University Press.
 • Chatzipanteli, A., Pollatou, E., Diggelidis, N., Kourtesis, T. (2007). The effectiveness of a music-movement program on manipulative skills performance of six years old children. Inquiries in Sport & Physical Education, 5(1), 19-26.
 • Chen, J. L., Zatorre, R. J., Penhune, V. B. (2006). Interactions between auditory and dorsal premotor cortex during synchronization to musical rhythms. Neuroimage, 32(4), 1771-1781.
 • Derri, V., Tsapakidou, A., Zachopoulou, E., Kioumourtzoglou, E. (2001). Effect of a music and movement programme on development of locomotor skills by children 4 to 6 years of age. European Journal of Physical Education, 6(1), 16-25.
 • Dizdar, Y. (2019). Ortaokul öğrencilerinde dikkat ve ritim becerisinin tenisde oyun beceri seviyesi üzerine etkisinin incelenmesi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Effenberg, A. O., Fehse, U., Schmitz, G., Krueger, B., & Mechling, H. (2016). Movement sonification: effects on motor learning beyond rhythmic adjustments. Frontiers in neuroscience, 10, 219.
 • Gerek, Z. (2015). Beden eğitimi uygulamalarında ritim eğitimi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları. No.1079, s.14-15.
 • Gerek, Z., Katkat, D. (2006). Elit sporcuların ve sedanterlerin ritm duyguları bakımından karşılaştırılması. Journal of Physical Education and Sport Sciences, 8(1).
 • Gerek, Z., Yıldırımer, E., Açılmış, H. (2021). Dans ve müzik eğitimi alan konservatuvar öğrencilerinin işitsel ve görsel ritim algılarının incelenmesi. Uluslararası Egzersiz Psikolojisi Dergisi, 3(2), 60-67.
 • Grahn, J. A., Brett, M. (2007). Rhythm and beat perception in motor areas of the brain. Journal of Cognitive Neuroscience, 19(5), 893-906.
 • Hsu, P., Ready, E. A., Grahn, J. A. (2022). The effects of Parkinson’s disease, music training, and dance training on beat perception and production abilities. PloS One, 17(3), e0264587.
 • Janata, P., Grafton, S. T. (2003). Swinging in the brain: shared neural substrates for behaviors related to sequencing and music. Nature Neuroscience, 6(7), 682-687.
 • Karageorghis, C. I., Bigliassi, M., Guérin, S. M., Delevoye-Turrell, Y. (2018). Brain mechanisms that underlie music interventions in the exercise domain. Progress in Brain Research, 240, 109-125.
 • Karageorghis, C. I., Cheek, P., Simpson, S. D., Bigliassi, M. (2018). Interactive effects of music tempi and intensities on grip strength and subjective affect. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 28(3), 1166-1175.
 • Karageorghis, C. I., Lyne, L. P., Bigliassi, M., Vuust, P. (2019). Effects of auditory rhythm on movement accuracy in dance performance. Human movement science, 67, 102511.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemi Kavramlar Teknikler İlkeler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Krotinger, A., Loui, P. (2021). Rhythm and groove as cognitive mechanisms of dance intervention in Parkinson’s disease. PloS one, 16(5), e0249933.
 • Larsson, M. (2014). Self-generated sounds of locomotion and ventilation and the evolution of human rhythmic abilities. Animal cognition, 17(1), 1-14.
 • Miendlarzewska, E. A., & Trost, W. J. (2014). How musical training affects cognitive development: rhythm, reward and other modulating variables. Frontiers in neuroscience, 7, 279. https://doi.org/10.3389/fnins.2013.00279
 • Söğüt, M., Kirazci, S., Korkusuz, F. (2012). The effects of rhythm training on tennis performance. Journal of Human Kinetics, 33, 123.
 • Srinivasan, S. M., Kaur, M., Park, I. K., Gifford, T. D., Marsh, K. L., Bhat, A. N. (2015). The effects of rhythm and robotic interventions on the imitation/praxis, interpersonal synchrony, and motor performance of children with autism spectrum disorder (ASD): a pilot randomized controlled trial. Autism research and treatment, 1-18.  Tanır, A., Erkut, O. (2018). Effect of Rhythmic Basketball Lessons on Visual Attention Ability and Lay-Up Skill in School Children Aged 9-10. Universal Journal of Educational Research, 6(9), 1857-1862.
 • Tunca O., E., Torun Ş., Genç Kumtepe E., Uğurhan Y.Z.C. Anadolu Üniversitesi Müzik Algısı Testi. https://aummat.anadolu.edu.tr/amat/ (Erişim Tarihi 01.09.2022)
 • Uğraş, S. (2018). Beden Eğitimi Öğretmenleri Kendilerini Hangi Konularda Yetersiz Hissediyor? Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-16.
 • Zatorre, R.J., Chen, J.L., Penhune, V.B. (2007). When the brain plays music: auditory–motor interactions in music perception and production. Nature Reviews Neuroscience, 8(7), 547-558.
There are 24 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Sports Medicine
Journal Section Research Articles
Authors

Emsal Çağla Avcu 0000-0003-2924-5848

Serkan Hazar 0000-0002-0428-4499

Publication Date December 31, 2022
Submission Date December 6, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 3 Issue: 3

Cite

APA Avcu, E. Ç., & Hazar, S. (2022). Ritim Eğitimi ve Dans Dersinin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Müzik Algısı Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 3(3), 84-90.

s