Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

The Investigation of the Relationship Between the Leadership Characteristics

Yıl 2022, Cilt 3, Sayı 1, 21 - 25, 14.06.2022

Öz

Leader coaches behavior is one of the most important factors in the development processes of athletes and their journey to permanent and sustainable success. It is important to know the leadership behaviors and moral intelligence levels of the coaches in the wrestling branch in which we are the most successful as a country. It is thought that the higher the moral level of the trainers, the higher the moral intelligence level of the athletes. The aim of our research is to determine the moral intelligence levels and leadership characteristics of the trainers who train athletes in the wrestling branch.Based on this, a total of 65 coaches participated in the U17 Turkish Freestyle Wrestling Championship in different provinces in this research. In addition to the personal information form developed as a data collection tool, the research used the "Leadership Scale for Sport" and the Yakut-Moral Intelligence Scale. In the analysis of the data, percentage (%), frequency, mean and standard deviation values of descriptive statistics were used. In comparison analysis, appropriate difference tests were used according to the normality of the data. Spearman's Rho Correlation analysis was conducted to determine the relationship between moral intelligence level and leadership. In addition, positive and significant relationships were found in the education-teaching, democratic behavior and rewarding behavior sub-dimensions of moral intelligence and leadership characteristics. On the other hand, a positive and significant relationship was found between leadership characteristics and moral intelligence, empathy and conscience sub-dimensions

Kaynakça

 • Dursun, M., Günay, M., Yenel, İ. F. (2019). Çok yönlü liderlik yönelimleri ölçeği (ÇYLYÖ): geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 2(2), 333-347.
 • YEŞİL, A. (2016). “Liderlik ve Motivasyon Teorilerine Yönelik Kavramsal Bir İnceleme”, Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi, 2 (3):158-180. Özdemir, E. (2003). "Liderlik ve etik" Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(2),151-168.
 • Kanoğlu, M. (2019). Ahlâki zeka. 2. Baskı, Ankara: Hayat Yayınları.
 • Yaman, A. (2016). İÇ DENETÇİNİN YENİ ROLÜ; ETİK LİDERLİK . Denetişim , (5) , 9-16 .
 • Kaya Erten, Z. , Bayraktar, E. & Açmaz, G. (2017). Etik ve Etik Liderlik . ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 4 (1) , 62-68 .
 • Arslan, A. & Kılıç, M. (2021). Farklı Spor Branşlarındaki Sporcuların Duygusal Zekâ Ve Liderlik Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Modern Leisure Studies , 3 (1) , 12-34 .
 • Kruger, T. (2012). Moral ıntelligence: The construct and key correlates. Ph.D. Thesis, University of Johannesburg.
 • Kalfaoğlu, S. (2021). AHLAKİ ZEKA İLE RASYONEL KARAR ALMA İLİŞKİSİNDE DUYGUSAL MANİPÜLASYONUN DÜZENLEYİCİ ETKİSİ: SANAYİ İŞLETMELERİ ARAŞTIRMASI(Yayınlanmamış doktora tezi). Selçuk üniversitesi, Konya.
 • Mutlu, T. O. , Akoğlu, H. E. , Şentürk, H. E. , Ağılönü, A. & Özbey, Ö. (2019). ANTRENÖR ADAYLARININ İLETİŞİM VE LİDERLİK BECERİLERİNİN İNCELENMESİ . SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 17 (1) , 167-177 .

Güreş Antrenörlerinin Liderlik Özellikleri ile Ahlaki Zekâ Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt 3, Sayı 1, 21 - 25, 14.06.2022

Öz

Lider antrenör davranışı, sporcuların gelişim süreçlerinde ve kalıcı sürdürebilir başarı yolcuğunda en önemli etkenlerden biridir. Ülke olarak en başarılı olduğumuz güreş branşında antrenörlerin liderlik davranışlarının ve ahlaki zeka düzeylerinin bilinmesi önemlidir. Antrenörlerin Ahlaki düzeyleri ne kadar yüksek olursa sporcularında ahlaki zeka düzeyleri o kadar yüksek olacağı düşünülmektedir. Araştırmamızın amacı güreş branşında sporcu yetiştiren antrenörlerin ahlaki zeka düzeyleri ve liderlik özelliklerinin belirlenmesidir. Buradan hareketle yapılan bu araştırmada U17 Türkiye Serbest Güreş şampiyonasına farklı illerde katılan toplam 65 antrenör yer almıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak geliştirilen kişisel bilgi formunun yanı sıra “Spor İçin Liderlik Ölçeği” ve Yakut-Ahlâkî Zekâ Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiklerden yüzde (%), frekans, ortalama ve standart sapma değerlerinden yararlanılmıştır. Karşılaştırma analizlerinde verilerin normallik durumlarına göre uygun fark testleri kullanılmıştır. Ahlaki zeka düzeyi ile liderlik arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla Spearman's Rho Korelasyon analizi yapılmıştır. Güreş antrenörlerinin ahlaki zeka ve liderlik düzeylerinin yüksek olduğu görülmüştür. Bununla birlikte ahlaki zeka ile liderlik özelliklerine ait eğitim-öğretim, demokratik davranış ve ödüllendirici davranış alt boyutlarda pozitif yönlü anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Diğer taraftan liderlik özellikleri ile ahlaki zekaya ait empati, vicdan alt boyutları ile arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki bulunmuştur.

Kaynakça

 • Dursun, M., Günay, M., Yenel, İ. F. (2019). Çok yönlü liderlik yönelimleri ölçeği (ÇYLYÖ): geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 2(2), 333-347.
 • YEŞİL, A. (2016). “Liderlik ve Motivasyon Teorilerine Yönelik Kavramsal Bir İnceleme”, Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi, 2 (3):158-180. Özdemir, E. (2003). "Liderlik ve etik" Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(2),151-168.
 • Kanoğlu, M. (2019). Ahlâki zeka. 2. Baskı, Ankara: Hayat Yayınları.
 • Yaman, A. (2016). İÇ DENETÇİNİN YENİ ROLÜ; ETİK LİDERLİK . Denetişim , (5) , 9-16 .
 • Kaya Erten, Z. , Bayraktar, E. & Açmaz, G. (2017). Etik ve Etik Liderlik . ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 4 (1) , 62-68 .
 • Arslan, A. & Kılıç, M. (2021). Farklı Spor Branşlarındaki Sporcuların Duygusal Zekâ Ve Liderlik Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Modern Leisure Studies , 3 (1) , 12-34 .
 • Kruger, T. (2012). Moral ıntelligence: The construct and key correlates. Ph.D. Thesis, University of Johannesburg.
 • Kalfaoğlu, S. (2021). AHLAKİ ZEKA İLE RASYONEL KARAR ALMA İLİŞKİSİNDE DUYGUSAL MANİPÜLASYONUN DÜZENLEYİCİ ETKİSİ: SANAYİ İŞLETMELERİ ARAŞTIRMASI(Yayınlanmamış doktora tezi). Selçuk üniversitesi, Konya.
 • Mutlu, T. O. , Akoğlu, H. E. , Şentürk, H. E. , Ağılönü, A. & Özbey, Ö. (2019). ANTRENÖR ADAYLARININ İLETİŞİM VE LİDERLİK BECERİLERİNİN İNCELENMESİ . SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 17 (1) , 167-177 .

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Bilimleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Kerim Ali AKGÜL> (Sorumlu Yazar)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ
0000-0002-4482-0591
Türkiye


Mehmet GÜL>
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
0000-0002-3080-5155
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 14 Haziran 2022
Başvuru Tarihi 5 Nisan 2022
Kabul Tarihi 4 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Akgül, K. A. & Gül, M. (2022). Güreş Antrenörlerinin Liderlik Özellikleri ile Ahlaki Zekâ Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 3 (1) , 21-25 . Retrieved from http://cuspor.cumhuriyet.edu.tr/tr/pub/issue/70284/1098923