Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivitelerden Keyif Alma Düzeylerinin İncelenmesi

Year 2022, Volume 3, Issue 3, 91 - 98, 31.12.2022

Abstract

Bu araştırmada, lise ve üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivitelerden keyif alma düzeylerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma nicel araştırma yaklaşımlarından, kesitsel olarak, ilişkisel araştırma deseniyle ve gönüllülük esasına dayalı olarak yürütülmüştür. Araştırma grubu, Sivas ilinde, lise ve üniversitede yer alan 293 kadın (%47,9) ve 319 erkek (%52,1) olmak üzere toplamda 612 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve “Fiziksel Aktivitelerden Keyif Alma Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde JAMOVI (2.3.18) programından yararlanılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeğin yapı geçerliliği doğrulayıcı faktör analizi ile test edilmiştir. Normallik varsayımı betimsel istatistiklere dayalı olarak değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler normal dağılım gösterdiğinden dolayı parametrik testlerden ikili karşılaştırmalarda t-testi analizi uygulanarak test edilmiştir. Cinsiyete göre yapılan değerlendirmelerde erkek katılımcıların keyif alma düzeylerinin kadınlara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir (t = -6,14 ve p<,05). Okul düzeylerine göre yapılan karşılaştırmalarda ise üniversite öğrencilerinin keyif alma düzeylerinin lise öğrencilerinden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (t = -3,91 ve p<,05). Araştırma neticesinde, okul düzeyi arttıkça, fiziksel aktivitelerden keyif alma düzeyinin azaldığı sonucuna varılmıştır.

References

 • Abur, M. (2022). Ortaokul Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite ve Egzersizden Hoşlanma Düzeyleri İle Saldırganlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi) Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aksaray.
 • Alıncak, F. (2016). Attitudes of secondary school students including physical activity involving playing games. European Journal of Physical Education and Sport Science, 2(3), 1-14. doi:10.5281/zenodo.156163
 • Almagro, B. J., Sáenz-López, P., & Moreno-Murcia, J. A. (2010). Prediction of Sport Adherence Through the Influence of AutonomySupportive Coaching Among Spanish Adolescent Athletes. Journal of Sports Science & Medicine, 9(1), 8–14.
 • Altın, S., ve Altın, Y. (2021). Pandemi döneminde akıllı telefon kullanan bireylerde nomofobi, kaygı ve fiziksel aktivite ilişkisinin incelenmesi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2(3), 98-120.
 • Altın, Y. (2022). Gençlerde Hafif-Orta Şiddetli Aerobik Egzersizin Engelleyici Bilişsel Kontrole Etkisi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 3(1), 10-20.
 • Babey, S. H., Hastert, T. A., Yu, H., & Brown, E. R. (2008). Physical activity among adolescents: when do parks matter? American journal of preventive medicine, 34(4), 345-348.
 • Bay, Ü. S. & Yılmaz, E. (2021). Ruhsal bozukluklarda fiziksel aktivite ve egzersizin etkileri. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 3(2), 437-447.
 • Cairney, J., Kwan, M. Y., Velduizen, S., Hay, J., Bray, S. R., & Faught, B. E. (2012). Gender, perceived competence and the enjoyment of physical education in children: a longitudinal examination. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 9(1), 1-8.
 • Carraro, A., Young, M. C., & Robazza, C. (2008). A contribution to the validation of the physical activity enjoyment scale in an Italian sample. Social Behavior and Personality: an international journal, 36(7), 911-918.
 • Carroll, B., & Loumidis, J. (2001). Children’s perceived competence and enjoyment in physical education and physical activity outside school. European physical education review, 7(1), 24-43.
 • Carpenter, P. J., & Coleman, R. (1998). A longitudinal study of elite youth cricketers’ commitment. International Journal of Sport Psychology, 29, 195–210.
 • Caspersen, C. J., Pereira, M. A., & Curran, K. M. (2000). Changes in physical activity patterns in the United States, by sex and cross-sectional age. Medicine and Science in Sports and Exercise, 32(9), 1601-1609. doi:10.1097/00005768- 200009000-00013
 • Cervelló, E. M., Escartí, A., & Guzmán, J. F. (2007). Youth sport dropout from the achievement goal theory. Psicothema, 19(1), 65–71.
 • Crouch, K. L., Larson, A., & DeBeliso, M. (2022). Motivation Differences between Youth Single-Sport, Multi-Sport, and Single-Sport Specialized Athletes in the Western United States. Athens Journal of Sports, 9(1), 37-50.
 • Çeçen, A.R (2002). Duygular İnsan Yaşamında Neden Vazgeçilmez ve Önemlidir?, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (9), 164-170
 • Demirtaş, Ş., Güngör, C., & Demirtaş, R. (2017). Sağlıklı Yaşlanma ve Fiziksel Aktivite: Bireysel, Psikososyal ve Çevresel Özelliklerin Buna Katkısı. Osmangazi Tıp Dergisi, 39(1), 100-108.
 • Dunton, G. F., Tscherne, J., & Rodriguez, D. (2009). Factorial validity and gender invariance of the physical activity enjoyment scale (PACES) in older adolescents. Research quarterly for exercise and sport, 80(1), 117-121.
 • Durmaz, E. E. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktiviteden Hoşlanma Yaşam Doyumu Ve Umutsuzluk Durumlarının Karşılaştırılması (Yüksek Lisans Tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • Egger, G., & Dixon, J. (2014). Beyond obesity and lifestyle: A review of 21st century chronic disease determinants. BioMed Research International, 731685. doi:10.1155/2014/731685, 2014.
 • Ekman, P. (1994). All emotions are basic. A. S. Fox, R. C. Lapate, A. J. Shackman and R. J. Davidson (Eds) In book The Nature of Emotion:Fundamental Questions (pp. 15-20). Oxford University Press.
 • Ergün, S. (2013). Okul Çağı Çocuklarında Egzersizden Hoşlanma ile Fiziksel Aktivite Arasındaki İlişki (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Eskiler, E., Küçükibiş, F., Gülle, M., & Soyer, F. (2016). The Cognitive Behavioral Physical Activity Questionnaire: A study of validity and reliability Bilişsel Davranışçı Fiziksel Aktivite Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences, 13(2), 2577-2587.
 • Fairclough, S. (2003). Physical activity, perceived competence and enjoyment during high school physical education. European Journal of Physical Education, 8(1), 5-18.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (7th Edition). McGraw-hill.
 • Fraser-Thomas, J., Côté, J., & Deakin, J. (2008). Understanding dropout and prolonged engagement in adolescent competitive sport. Psychology of sport and exercise, 9(5), 645-662.
 • Frijda, N.H. (1988). "The laws of emotion" American Psychologist, 43, 349-358.
 • Gable, P., & Harmon-Jones, E. (2010). The motivational dimensional model of affect: Implications for breadth of attention, memory, and cognitive categorisation. Cognition and Emotion, 24(2), 322-337.
 • Ghorbani, S., Nouhpisheh, S., & Shakki, M. (2020). Gender differences in the relationship between perceived competence and physical activity in middle school students: Mediating role of enjoyment. International journal of school health, 7(2), 14-20.
 • Huhtiniemi, M., Sääkslahti, A., Watt, A., & Jaakkola, T. (2019). Associations among Basic Psychological Needs, Motivation and Enjoyment within Finnish Physical Education Students. Journal of sports science & medicine, 18(2), 239–247.
 • Ilkım, M. & Yurtseven, C. (2021). Fiziksel aktivitelere katılan hafif zihinsel engelli bireylerin aktivite anındaki risk durumlarının değerlendirilmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 23 (2) , 134-146.
 • Johnson, C. E., Erwin, H. E., Kipp, L., & Beighle, A. (2017). Student perceived motivational climate, enjoyment, and physical activity in middle school physical education. Journal of Teaching in Physical Education, 36(4), 398–408. doi:10.1123/jtpe.2016-0172
 • Kalaja, S.P., Jaakkola, T.T., Liukkonen, J.O. & Watt, A. (2010). Role of gender, enjoyment, perceived competence, and fundamental movement skills as correlates of the physical activity engagement of finnish physical education students. Scandinavian Sport Studies Forum (SSSF), 69 -87.
 • Kaya, D. G., Filiz, B. & Yıldırım, N. (2021). Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin fiziksel aktivite içeren oyunlara yönelik tutumlarının belirlenmesi (18-22 yaş) . Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 19(1) , 116-126. doi: 10.33689/spormetre.697578
 • Kohl, H. W., Craig, C. L., Lambert, E. V., Inoue, S., Alkandari, J. R., Leetongin, G., & Kahlmeier, S. (2012). The pandemic of physical inactivity: Global action for public health. The Lancet Physical Activity Series Working Group, 380(9838), 294–305. doi:10.1016/S0140-6736(12)60898-8.
 • McCarthy, P. J., Jones, M. V., & Clark-Carter, D. (2008). Understanding enjoyment in youth sport: A developmental perspective. Psychology of sport and exercise, 9(2), 142-156
 • Motl, W.R., Dishman R.K., Saunders R., Dowda M.Felton G. and Pate R.R. (2001). Measuring enjoyment of physical activity in adolescent girls, American Journal of Preventive Medicine, 21(2), 110-117.
 • Moore, J. B., Yin, Z., Hanes, J., Duda, J., Gutin, B., & Barbeau, P. (2009). Measuring enjoyment of physical activity in children: validation of the physical activity enjoyment scale. Journal of applied sport psychology, 21(1), 116-129.
 • Mullen, S. P., Olson, E. A., Phillips, S. M., Szabo, A. N., Wójcicki, T. R., Mailey, E. L., Neha P. G. , Jason T. F., Arthur F. K., McAuley, E. (2011). Measuring enjoyment of physical activity in older adults: invariance of the physical activity enjoyment scale (paces) across groups and time. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 8(1), 103. doi:10.1186/1479- 5868-8-103
 • Mutz, M., Reimers, A. K., & Demetriou, Y. (2020). Leisure time sports activities and life satisfaction: Deeper insights based on a representative survey from Germany. Applied Research in Quality of Life, 16, 2155–2171. doi:10.1007/s11482-020- 09866-7.
 • Özkurt, B. , Küçükibiş, H. F. & Eskiler, E. (2022). Fiziksel Aktivitelerden Keyif Alma Ölçeği (FAKÖ): Türk Kültürüne Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (1) , 21-37. doi:10.18506/anemon.976300
 • Pedreno, N. B., Ferriz-Morel, R., Rivas, S., Almagro, B., Saenz-Lopez, P., Cervello, E., & Moreno-Murcia, J. A. (2015). Sport commitment in adolescent soccer players. Motricidade, 11(4), 3–14. doi:10.6063/motricidade.2969.
 • Prochaska, J. J., Sallis, J. F., Slymen, J. S., & McKenzie, T. L. (2003). A longitudinal study of children’s enjoyment of physical education. Pediatric Exercise Science, 15, 170-178.
 • Reiner, M., Niermann, C., Jekauc, D., & Woll, A. (2013). Long-term health benefits of physical activity- a systematic review of longitudinal studies. BMC Public Health, 13, 813. doi:10.1186/1471-2458-13-813
 • Safran, D. J. (1991). Emotion İn Human Functioning: Theory And Therapeutic İmplications. D. Safran, D.J. Greenberg. (Eds.) In book Emotion, Psychotherapy, And Change (pp. 3-13). Guilford Press.
 • Salehian, M., Dana, A., Neshati, A., Hemayattalab, A., Mokari Saei, S. (2022). Association between Teaching Style in Online Physical Education with Needs Satisfaction, Motivation, Enjoyment, and Intention Physical Activity in Adolescent Students. International Journal of School Health, 9(2), 83-89. doi: 10.30476/intjsh.2022.93768.1197
 • Scanlan, T. K., & Lewthwaite, R. (1986). Social psychological aspects of competition for male youth sport participants: IV. Predictors of enjoyment. Journal of sport psychology, 8(1).
 • Scanlan, T.K., and J.P. Simons (1992). The construct of sport enjoyment. G.C. Roberts (Ed.) In book In Motivation in sport and exercise (pp. 199-215). Human Kinetics.
 • Scanlan, T. K., Carpenter, P. J., Lobel, M., & Simons, J. P. (1993a). Sources of enjoyment for youth sport athletes. Pediatric exercise science, 5(3), 275-285.
 • Scanlan, T. K., Simons, J. P., Carpenter, P. J., Schmidt, G. W., & Keeler, B. (1993b). The sport commitment model: measurement development for the youth-sport domain. Journal of Sport and Exercise Psychology, 15, 16-38.
 • Soyuer, F. & Soyuer, A. (2008). Yaşlılık ve Fiziksel Aktivite. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 15(3): 219-224.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using Multivariate Statistics (5th ed.). Allyn and Bacon.
 • Tergerson, J. L., & King, K. A. (2002). Do perceived cues, benefits, and barriers to physical activity differ between male and female adolescents? Journal of school health, 72(9), 374-380.
 • Sağlık Bakanlığı (2014). Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi (2. Baskı). Kuban Matbaacılık Yayıncılık. https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Fiziksel_Aktivite_Rehberi/Turkiye_Fiziksel_Aktivite_Rehberi.pdf adresinden erişim sağlanmıştır.
 • Uzun, M., Yurdadön, Ü., İmamoğlu, O., Çon, M., Çavuşoğlu, G., ve Taşmektepligil, M. (2017). Ortaokul öğrencilerinin sportif etkinliklere katılma ve fiziksel aktiviteden hoşlanma durumlarının belirlenmesi. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4 (1), 38- 52.
 • Wankel, L. M. (1993). The importance of enjoyment to adherence and psychological benefits fromphysical activity. International Journal of Sport Psychology, 24, 151–69
 • Weiss, M. R., & Chaumeton, N. (1992). Motivational orientations in sport. T. S. Horn (Ed.) In book Advances in sport psychology (pp. 61–99). Human Kinetics
 • Weiss, M. R., Kimmel, L. A., & Smith, A. L. (2001). Determinants of sport commitment among junior tennis players: Enjoyment as a mediating variable. Pediatric Exercise Science, 13, 131–144.
 • Weyland, S., Finne, E., Krell-Roesch, J., & Jekauc, D. (2020). How) Does affect influence the formation of habits in exercise? Frontiers in Psychology, 11, 578108. doi:10.3389/fpsyg.2020.578108
 • Whitelaw, S., Teuton, J., Swift, J., & Scobie, G. (2010). The physical activity–mental wellbeing association in young people: A case study in dealing with a complex public health topic using a ‘realistic evaluation’framework. Mental Health and Physical Activity, 3(2), 61–66. doi:10.1016/j.mhpa.2010.06.001
 • Wiersma, L. D. (2001). Conceptualization and development of the sources of enjoyment in youth sport questionnaire. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 5(3), 153-177.
 • Wininger, S. R., & Pargman, D. (2003). Assessment of fac-tors associated with exercise enjoyment. Journal of Music Therapy, 1, 57–73
 • Woods, C. B., Tannehill, D., & Walsh, J. (2012). An examination of the relationship between enjoyment, physical education, physical activity and health in Irish adolescents. Irish Educational Studies, 31(3), 263–280. doi:10.1080/ 03323315.2012.710068
 • Yeltekin, E. & Alıncak, F. (2021). Ortaöğretim öğrencilerinin oyun kavramına ve fiziksel aktivite içeren oyunları oynamaya yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 4 (1), 83-100. doi: 10.52974/jena.950283.
 • Yıldırım, M., & Bayrak, C. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Spora Dayalı Fiziksel Aktivitelere Katılımları ve Yaşam Kalitelerinin Akademik Başarı ve Sosyalleşme Üzerine Etkisi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği), Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 123-144.

Examination of High School and University Students' Levels of Enjoying Physical Activity

Year 2022, Volume 3, Issue 3, 91 - 98, 31.12.2022

Abstract

In this study, it is aimed to examine the level of enjoyment of physical activities of high school and university students. The research was carried out with a quantitative research approach, in a cross-sectional, relational research design and on a voluntary basis. The research group consists of a total of 612 individuals, 293 women (47.9%) and 319 men (52.1%) studying at high school and university levels in Sivas. Personal information form and enjoyment of physical activities scale were used as data collection tools in the study. The JAMOVI (2.3.18) program was used in the analysis of the data. The construct validity of the scale used in the research was tested with confirmatory factor analysis. The normality assumption was evaluated based on descriptive statistics. Since the obtained data showed normal distribution, it was tested by applying t-test analysis in pairwise comparisons from parametric tests. In the evaluations made according to gender, it was determined that the level of enjoyment of male participants was higher than that of females (t = -6.14 and p<.05). In comparisons made according to school level, it was determined that university students' enjoyment levels were higher than high school students (t = -3.91 and p<.05). As a result of the research, it was concluded that the level of enjoyment of physical activities decreased as the school level increased.

References

 • Abur, M. (2022). Ortaokul Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite ve Egzersizden Hoşlanma Düzeyleri İle Saldırganlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi) Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aksaray.
 • Alıncak, F. (2016). Attitudes of secondary school students including physical activity involving playing games. European Journal of Physical Education and Sport Science, 2(3), 1-14. doi:10.5281/zenodo.156163
 • Almagro, B. J., Sáenz-López, P., & Moreno-Murcia, J. A. (2010). Prediction of Sport Adherence Through the Influence of AutonomySupportive Coaching Among Spanish Adolescent Athletes. Journal of Sports Science & Medicine, 9(1), 8–14.
 • Altın, S., ve Altın, Y. (2021). Pandemi döneminde akıllı telefon kullanan bireylerde nomofobi, kaygı ve fiziksel aktivite ilişkisinin incelenmesi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2(3), 98-120.
 • Altın, Y. (2022). Gençlerde Hafif-Orta Şiddetli Aerobik Egzersizin Engelleyici Bilişsel Kontrole Etkisi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 3(1), 10-20.
 • Babey, S. H., Hastert, T. A., Yu, H., & Brown, E. R. (2008). Physical activity among adolescents: when do parks matter? American journal of preventive medicine, 34(4), 345-348.
 • Bay, Ü. S. & Yılmaz, E. (2021). Ruhsal bozukluklarda fiziksel aktivite ve egzersizin etkileri. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 3(2), 437-447.
 • Cairney, J., Kwan, M. Y., Velduizen, S., Hay, J., Bray, S. R., & Faught, B. E. (2012). Gender, perceived competence and the enjoyment of physical education in children: a longitudinal examination. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 9(1), 1-8.
 • Carraro, A., Young, M. C., & Robazza, C. (2008). A contribution to the validation of the physical activity enjoyment scale in an Italian sample. Social Behavior and Personality: an international journal, 36(7), 911-918.
 • Carroll, B., & Loumidis, J. (2001). Children’s perceived competence and enjoyment in physical education and physical activity outside school. European physical education review, 7(1), 24-43.
 • Carpenter, P. J., & Coleman, R. (1998). A longitudinal study of elite youth cricketers’ commitment. International Journal of Sport Psychology, 29, 195–210.
 • Caspersen, C. J., Pereira, M. A., & Curran, K. M. (2000). Changes in physical activity patterns in the United States, by sex and cross-sectional age. Medicine and Science in Sports and Exercise, 32(9), 1601-1609. doi:10.1097/00005768- 200009000-00013
 • Cervelló, E. M., Escartí, A., & Guzmán, J. F. (2007). Youth sport dropout from the achievement goal theory. Psicothema, 19(1), 65–71.
 • Crouch, K. L., Larson, A., & DeBeliso, M. (2022). Motivation Differences between Youth Single-Sport, Multi-Sport, and Single-Sport Specialized Athletes in the Western United States. Athens Journal of Sports, 9(1), 37-50.
 • Çeçen, A.R (2002). Duygular İnsan Yaşamında Neden Vazgeçilmez ve Önemlidir?, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (9), 164-170
 • Demirtaş, Ş., Güngör, C., & Demirtaş, R. (2017). Sağlıklı Yaşlanma ve Fiziksel Aktivite: Bireysel, Psikososyal ve Çevresel Özelliklerin Buna Katkısı. Osmangazi Tıp Dergisi, 39(1), 100-108.
 • Dunton, G. F., Tscherne, J., & Rodriguez, D. (2009). Factorial validity and gender invariance of the physical activity enjoyment scale (PACES) in older adolescents. Research quarterly for exercise and sport, 80(1), 117-121.
 • Durmaz, E. E. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktiviteden Hoşlanma Yaşam Doyumu Ve Umutsuzluk Durumlarının Karşılaştırılması (Yüksek Lisans Tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • Egger, G., & Dixon, J. (2014). Beyond obesity and lifestyle: A review of 21st century chronic disease determinants. BioMed Research International, 731685. doi:10.1155/2014/731685, 2014.
 • Ekman, P. (1994). All emotions are basic. A. S. Fox, R. C. Lapate, A. J. Shackman and R. J. Davidson (Eds) In book The Nature of Emotion:Fundamental Questions (pp. 15-20). Oxford University Press.
 • Ergün, S. (2013). Okul Çağı Çocuklarında Egzersizden Hoşlanma ile Fiziksel Aktivite Arasındaki İlişki (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Eskiler, E., Küçükibiş, F., Gülle, M., & Soyer, F. (2016). The Cognitive Behavioral Physical Activity Questionnaire: A study of validity and reliability Bilişsel Davranışçı Fiziksel Aktivite Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences, 13(2), 2577-2587.
 • Fairclough, S. (2003). Physical activity, perceived competence and enjoyment during high school physical education. European Journal of Physical Education, 8(1), 5-18.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (7th Edition). McGraw-hill.
 • Fraser-Thomas, J., Côté, J., & Deakin, J. (2008). Understanding dropout and prolonged engagement in adolescent competitive sport. Psychology of sport and exercise, 9(5), 645-662.
 • Frijda, N.H. (1988). "The laws of emotion" American Psychologist, 43, 349-358.
 • Gable, P., & Harmon-Jones, E. (2010). The motivational dimensional model of affect: Implications for breadth of attention, memory, and cognitive categorisation. Cognition and Emotion, 24(2), 322-337.
 • Ghorbani, S., Nouhpisheh, S., & Shakki, M. (2020). Gender differences in the relationship between perceived competence and physical activity in middle school students: Mediating role of enjoyment. International journal of school health, 7(2), 14-20.
 • Huhtiniemi, M., Sääkslahti, A., Watt, A., & Jaakkola, T. (2019). Associations among Basic Psychological Needs, Motivation and Enjoyment within Finnish Physical Education Students. Journal of sports science & medicine, 18(2), 239–247.
 • Ilkım, M. & Yurtseven, C. (2021). Fiziksel aktivitelere katılan hafif zihinsel engelli bireylerin aktivite anındaki risk durumlarının değerlendirilmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 23 (2) , 134-146.
 • Johnson, C. E., Erwin, H. E., Kipp, L., & Beighle, A. (2017). Student perceived motivational climate, enjoyment, and physical activity in middle school physical education. Journal of Teaching in Physical Education, 36(4), 398–408. doi:10.1123/jtpe.2016-0172
 • Kalaja, S.P., Jaakkola, T.T., Liukkonen, J.O. & Watt, A. (2010). Role of gender, enjoyment, perceived competence, and fundamental movement skills as correlates of the physical activity engagement of finnish physical education students. Scandinavian Sport Studies Forum (SSSF), 69 -87.
 • Kaya, D. G., Filiz, B. & Yıldırım, N. (2021). Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin fiziksel aktivite içeren oyunlara yönelik tutumlarının belirlenmesi (18-22 yaş) . Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 19(1) , 116-126. doi: 10.33689/spormetre.697578
 • Kohl, H. W., Craig, C. L., Lambert, E. V., Inoue, S., Alkandari, J. R., Leetongin, G., & Kahlmeier, S. (2012). The pandemic of physical inactivity: Global action for public health. The Lancet Physical Activity Series Working Group, 380(9838), 294–305. doi:10.1016/S0140-6736(12)60898-8.
 • McCarthy, P. J., Jones, M. V., & Clark-Carter, D. (2008). Understanding enjoyment in youth sport: A developmental perspective. Psychology of sport and exercise, 9(2), 142-156
 • Motl, W.R., Dishman R.K., Saunders R., Dowda M.Felton G. and Pate R.R. (2001). Measuring enjoyment of physical activity in adolescent girls, American Journal of Preventive Medicine, 21(2), 110-117.
 • Moore, J. B., Yin, Z., Hanes, J., Duda, J., Gutin, B., & Barbeau, P. (2009). Measuring enjoyment of physical activity in children: validation of the physical activity enjoyment scale. Journal of applied sport psychology, 21(1), 116-129.
 • Mullen, S. P., Olson, E. A., Phillips, S. M., Szabo, A. N., Wójcicki, T. R., Mailey, E. L., Neha P. G. , Jason T. F., Arthur F. K., McAuley, E. (2011). Measuring enjoyment of physical activity in older adults: invariance of the physical activity enjoyment scale (paces) across groups and time. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 8(1), 103. doi:10.1186/1479- 5868-8-103
 • Mutz, M., Reimers, A. K., & Demetriou, Y. (2020). Leisure time sports activities and life satisfaction: Deeper insights based on a representative survey from Germany. Applied Research in Quality of Life, 16, 2155–2171. doi:10.1007/s11482-020- 09866-7.
 • Özkurt, B. , Küçükibiş, H. F. & Eskiler, E. (2022). Fiziksel Aktivitelerden Keyif Alma Ölçeği (FAKÖ): Türk Kültürüne Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (1) , 21-37. doi:10.18506/anemon.976300
 • Pedreno, N. B., Ferriz-Morel, R., Rivas, S., Almagro, B., Saenz-Lopez, P., Cervello, E., & Moreno-Murcia, J. A. (2015). Sport commitment in adolescent soccer players. Motricidade, 11(4), 3–14. doi:10.6063/motricidade.2969.
 • Prochaska, J. J., Sallis, J. F., Slymen, J. S., & McKenzie, T. L. (2003). A longitudinal study of children’s enjoyment of physical education. Pediatric Exercise Science, 15, 170-178.
 • Reiner, M., Niermann, C., Jekauc, D., & Woll, A. (2013). Long-term health benefits of physical activity- a systematic review of longitudinal studies. BMC Public Health, 13, 813. doi:10.1186/1471-2458-13-813
 • Safran, D. J. (1991). Emotion İn Human Functioning: Theory And Therapeutic İmplications. D. Safran, D.J. Greenberg. (Eds.) In book Emotion, Psychotherapy, And Change (pp. 3-13). Guilford Press.
 • Salehian, M., Dana, A., Neshati, A., Hemayattalab, A., Mokari Saei, S. (2022). Association between Teaching Style in Online Physical Education with Needs Satisfaction, Motivation, Enjoyment, and Intention Physical Activity in Adolescent Students. International Journal of School Health, 9(2), 83-89. doi: 10.30476/intjsh.2022.93768.1197
 • Scanlan, T. K., & Lewthwaite, R. (1986). Social psychological aspects of competition for male youth sport participants: IV. Predictors of enjoyment. Journal of sport psychology, 8(1).
 • Scanlan, T.K., and J.P. Simons (1992). The construct of sport enjoyment. G.C. Roberts (Ed.) In book In Motivation in sport and exercise (pp. 199-215). Human Kinetics.
 • Scanlan, T. K., Carpenter, P. J., Lobel, M., & Simons, J. P. (1993a). Sources of enjoyment for youth sport athletes. Pediatric exercise science, 5(3), 275-285.
 • Scanlan, T. K., Simons, J. P., Carpenter, P. J., Schmidt, G. W., & Keeler, B. (1993b). The sport commitment model: measurement development for the youth-sport domain. Journal of Sport and Exercise Psychology, 15, 16-38.
 • Soyuer, F. & Soyuer, A. (2008). Yaşlılık ve Fiziksel Aktivite. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 15(3): 219-224.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using Multivariate Statistics (5th ed.). Allyn and Bacon.
 • Tergerson, J. L., & King, K. A. (2002). Do perceived cues, benefits, and barriers to physical activity differ between male and female adolescents? Journal of school health, 72(9), 374-380.
 • Sağlık Bakanlığı (2014). Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi (2. Baskı). Kuban Matbaacılık Yayıncılık. https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Fiziksel_Aktivite_Rehberi/Turkiye_Fiziksel_Aktivite_Rehberi.pdf adresinden erişim sağlanmıştır.
 • Uzun, M., Yurdadön, Ü., İmamoğlu, O., Çon, M., Çavuşoğlu, G., ve Taşmektepligil, M. (2017). Ortaokul öğrencilerinin sportif etkinliklere katılma ve fiziksel aktiviteden hoşlanma durumlarının belirlenmesi. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4 (1), 38- 52.
 • Wankel, L. M. (1993). The importance of enjoyment to adherence and psychological benefits fromphysical activity. International Journal of Sport Psychology, 24, 151–69
 • Weiss, M. R., & Chaumeton, N. (1992). Motivational orientations in sport. T. S. Horn (Ed.) In book Advances in sport psychology (pp. 61–99). Human Kinetics
 • Weiss, M. R., Kimmel, L. A., & Smith, A. L. (2001). Determinants of sport commitment among junior tennis players: Enjoyment as a mediating variable. Pediatric Exercise Science, 13, 131–144.
 • Weyland, S., Finne, E., Krell-Roesch, J., & Jekauc, D. (2020). How) Does affect influence the formation of habits in exercise? Frontiers in Psychology, 11, 578108. doi:10.3389/fpsyg.2020.578108
 • Whitelaw, S., Teuton, J., Swift, J., & Scobie, G. (2010). The physical activity–mental wellbeing association in young people: A case study in dealing with a complex public health topic using a ‘realistic evaluation’framework. Mental Health and Physical Activity, 3(2), 61–66. doi:10.1016/j.mhpa.2010.06.001
 • Wiersma, L. D. (2001). Conceptualization and development of the sources of enjoyment in youth sport questionnaire. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 5(3), 153-177.
 • Wininger, S. R., & Pargman, D. (2003). Assessment of fac-tors associated with exercise enjoyment. Journal of Music Therapy, 1, 57–73
 • Woods, C. B., Tannehill, D., & Walsh, J. (2012). An examination of the relationship between enjoyment, physical education, physical activity and health in Irish adolescents. Irish Educational Studies, 31(3), 263–280. doi:10.1080/ 03323315.2012.710068
 • Yeltekin, E. & Alıncak, F. (2021). Ortaöğretim öğrencilerinin oyun kavramına ve fiziksel aktivite içeren oyunları oynamaya yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 4 (1), 83-100. doi: 10.52974/jena.950283.
 • Yıldırım, M., & Bayrak, C. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Spora Dayalı Fiziksel Aktivitelere Katılımları ve Yaşam Kalitelerinin Akademik Başarı ve Sosyalleşme Üzerine Etkisi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği), Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 123-144.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Sport Sciences
Journal Section Research Articles
Authors

Burhan ÖZKURT>
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0001-9745-9624
Türkiye


Hüseyin Fatih KÜÇÜKİBİŞ>
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-3973-2837
Türkiye


Yasin ALTIN> (Primary Author)
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
0000-0002-5854-8007
Türkiye

Publication Date December 31, 2022
Submission Date December 6, 2022
Acceptance Date December 30, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 3Issue 3

Cite

APA Özkurt, B. , Küçükibiş, H. F. & Altın, Y. (2022). Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivitelerden Keyif Alma Düzeylerinin İncelenmesi . Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 3 (3) , 91-98 . Retrieved from http://cuspor.cumhuriyet.edu.tr/en/pub/issue/75133/1215543

s