Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Çift Kariyer Yapan Milli Sporcu Öğrencilerin Yaşadıkları Problemlerin İncelenmesi

Year 2022, Volume 3, Issue 3, 59 - 67, 31.12.2022

Abstract

Bu çalışmada çift kariyer (dual career) yapan milli sporcu öğrencilerin yaşadıkları problemlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırma grubu amaçlı örneklem yöntemiyle belirlenen 18 yaş ve üzerinde farklı branşlarda spor yapan 17 milli sporcudan oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre hem milli sporculuğu hem de akademik eğitim hayatını birlikte yürütmeye çalışan milli sporcu öğrencilerin, sosyal hayat, akademik eğitim hayatı, kamp süreçleri, spor hayatı, aile hayatı, antrenör, öğretmen, psikoloji ve meslek hayatı alt boyutlarında problemler yaşadıkları belirlenmiştir. Ayrıca belirlenen alt boyutlarda öne çıkan en önemli sorunun akademik eğitim hayatı olduğu göze çarpmaktadır. Bu çalışmanın spor ve akademik eğitim hayatını dengeli bir şekilde sürdürmeye çalışan milli sporcu öğrencilerin yaşadıkları problemlerin çözümüne yönelik yapılabilecek çalışmalara temel oluşturması açısından önem taşıdığı düşünülmektedir.

References

 • Aktaş, K. (2015). Genel anlamda kariyer ve kariyer sorunları. Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi, 1(1):26-36. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sadab/issue/34985/388192
 • Albayrak, E.G. (2007). Kariyer Yönetimi ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Alp, A. F. (2020). Elit sporcular için destek programları ve uygulamaları: Avrupa-Türkiye karşılaştırması. In International Marmara Social Sciences Congress, (s. 260-266)
 • Alp, A. F. (2020). Elit sporcularda çift kariyer. B. Bayazıt, E. Karaçar, O. Yılmaz (Eds.). Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Kitabı (s. 258-278). Çizgi Kitabevi Yayınları
 • Atay, Ş. (2006). Kariyer Yönetiminin Örgütsel Bağlılığa Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Aquilina, D., Henry, I. (2010). Elite athletes and university education in Europe: a review of policy and practice in higher education in the European Union Member States. International Journal of Sport Policy and Politics, 2(1), 25-47
 • Baillie, P. H. F., Davis, H. IV., Ogilvie, B. C. (2014). Working with elite athletes. In J. L. Van Raalte, B. W. Brewer (Eds.), Exploring sport and exercise psychology (s.401–425). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/14251-018.
 • Baltacı, A. (2019). Nitel araştırma süreci: Nitel bir araştırma nasıl yapılır?. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2):368-388. doi: 10.31592/aeusbed.598299.
 • Bayram, L., Yüceloğlu Keskin, D. Ö., Kabadayı, M., Bostancı, Ö. (2016). Üniversitede eğitim gören milli sporcuların sorunlarının incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(2):75-84. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaunjss/issue/26868/282548.
 • Brettschneider, W. D. (1999). Risks and opportunities: adolescents in top-level sport ñ growing up with the pressures of school and training. European Physical Education Review, 5(2):121-133. doi: 10.1177/1356336X990052004
 • Capranica, L., Millard-Stafford, M. L. (2011). Youth sport specialization: How to manage competition and training?. International Journal of Sports Physiology and Performance, 6(4):572–579
 • Conzelmann, A., Nagel, S. (2003). Professional careers of the German Olympic athletes. International Review for the Sociology of Sport, 38(3):259–280. doi:10.1177/10126902030383001
 • Çağlayan, B. (2019). Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezlerindeki Sporcuların Gelecek Kaygıları İle Bireysel Kariyer Planlamalarının İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
 • Devecioğlu, S., Sarıkaya M. (2006). Sporcu öğrencilerin sosyo-ekonomik değişkenler ışığında profillerinin belirlenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2):301-314
 • Dilsiz, M.Ş. (2011).Kariyer Yönetimi ve Kırıkkale’deki Banka Şubelerinde Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı
 • Durusoy, M. (2018). Öğretim Elemanlarının Kariyerde Durgunluk Kaynaklarına İlişkin Görüşleri, Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
 • Efe, S. (2006). Bankacılık Sektöründe Çalışan Kadın Yöneticilerin Yaşamış Oldukları Kariyer Sorunları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Gaston-Gayles, J. L. (2005). The factor structure and reliability of the student athletes' motivation toward sports and academics questionnaire (SAMSAQ). Journal of College Student Development, 46(3), 317-327
 • Geraniosova, K., Ronkainen, N. (2015). The experience of dual career through Slovak athletes' eyes. Physical Culture and Sport, 66(1):53-64. doi: 10.1515/pcssr -2015-0005
 • Herdem, M.H. (2020). Türkiye Futbol Federasyonuna Bağlı Hakemlerde Çift Kariyerlilik Sorunu ve Kariyere Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İnsan Kaynakları Programı
 • Kişioğlu, H. (2015). Kadınların Kariyer Yönetimi ve Kariyer Sürecinde Karşılaştığı Sorunlar: Banka Çalışanları Üzerine Bir Alan Araştırması, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Koçer, C. (2015). Kariyer Yönetimi-İş Stresi İlişkisi ve İmalat Sektöründe Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Lupo, C., Guidotti, F., Goncalves, C. E., Moreira, L., Doupona Topic, M., Bellardini, H., Tonkonogi, M., Colin, A., Capranica, L. (2015). Motivation towards dual career of European student-athletes. European Journal of Sport Science, 15(2):151-160. doi: 10.1080/17461391.2014.940557
 • Onat Kocabıyık, O. (2015). Olgubilim ve gömülü kuram: Bazı özellikler açısından karşılaştırma. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1):55-66. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/trkefd/issue/21483/230242
 • Özdemir, Y., Aras, M. (2016). Sosyal hizmetlerde kariyer yönetimi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 6(15), 107-121. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/vizyoner/issue/23002/246001
 • Paltalı, İ.H. (2017). Çift Kariyerli Ailelerde Yaşanan Sorunlar. Yüksek Lisans Tezi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Semiz K. (2018). Does sports and school run together? A needs analysis of university student-athletes. Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi, 10(2), 123-133
 • Tarhan, Ö. (2015). Sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının politik okuryazarlığa ilişkin görüşleri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(9), 649-669
 • Taşlıyan, M., Arı, N.Ü., Duzman, B. (2011). İnsan kaynakları yönetiminde kariyer planlama ve kariyer yönetimi: İİBF öğrencileri üzerinde bir alan araştırması. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 231-241. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/oybd/issue/16338/171064

The Examination of The Problems Experienced By National Athlete Students with Dual Career

Year 2022, Volume 3, Issue 3, 59 - 67, 31.12.2022

Abstract

This study, it is aimed to examine the problems experienced by national sports students who have dual careers. In the research, phenomenology design, one of the qualitative research methods, was used. The research group consists of 17 national athletes aged 18 and over who do sports in different branches. The research group consists of 17 national athletes aged 18 and over who do sports in different branches determined by the purposive sampling method. A semi-structured interview form was used as a data collection tool. The data obtained in the research were analyzed by the content analysis method. According to the findings, it was determined that national athlete students who try to carry out both national sports and academic education life together have problems in the sub-dimensions of social life, academic education life, camp processes, sports life, family life, coach, teacher, psychology and professional life. In addition, the most important problem in the sub-dimensions determined is academic education life. It is thought that this study is important in terms of forming a basis for the studies that can be done to solve the problems experienced by national athlete students who try to maintain balanced sports and academic education life.

References

 • Aktaş, K. (2015). Genel anlamda kariyer ve kariyer sorunları. Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi, 1(1):26-36. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sadab/issue/34985/388192
 • Albayrak, E.G. (2007). Kariyer Yönetimi ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Alp, A. F. (2020). Elit sporcular için destek programları ve uygulamaları: Avrupa-Türkiye karşılaştırması. In International Marmara Social Sciences Congress, (s. 260-266)
 • Alp, A. F. (2020). Elit sporcularda çift kariyer. B. Bayazıt, E. Karaçar, O. Yılmaz (Eds.). Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Kitabı (s. 258-278). Çizgi Kitabevi Yayınları
 • Atay, Ş. (2006). Kariyer Yönetiminin Örgütsel Bağlılığa Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Aquilina, D., Henry, I. (2010). Elite athletes and university education in Europe: a review of policy and practice in higher education in the European Union Member States. International Journal of Sport Policy and Politics, 2(1), 25-47
 • Baillie, P. H. F., Davis, H. IV., Ogilvie, B. C. (2014). Working with elite athletes. In J. L. Van Raalte, B. W. Brewer (Eds.), Exploring sport and exercise psychology (s.401–425). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/14251-018.
 • Baltacı, A. (2019). Nitel araştırma süreci: Nitel bir araştırma nasıl yapılır?. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2):368-388. doi: 10.31592/aeusbed.598299.
 • Bayram, L., Yüceloğlu Keskin, D. Ö., Kabadayı, M., Bostancı, Ö. (2016). Üniversitede eğitim gören milli sporcuların sorunlarının incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(2):75-84. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaunjss/issue/26868/282548.
 • Brettschneider, W. D. (1999). Risks and opportunities: adolescents in top-level sport ñ growing up with the pressures of school and training. European Physical Education Review, 5(2):121-133. doi: 10.1177/1356336X990052004
 • Capranica, L., Millard-Stafford, M. L. (2011). Youth sport specialization: How to manage competition and training?. International Journal of Sports Physiology and Performance, 6(4):572–579
 • Conzelmann, A., Nagel, S. (2003). Professional careers of the German Olympic athletes. International Review for the Sociology of Sport, 38(3):259–280. doi:10.1177/10126902030383001
 • Çağlayan, B. (2019). Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezlerindeki Sporcuların Gelecek Kaygıları İle Bireysel Kariyer Planlamalarının İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
 • Devecioğlu, S., Sarıkaya M. (2006). Sporcu öğrencilerin sosyo-ekonomik değişkenler ışığında profillerinin belirlenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2):301-314
 • Dilsiz, M.Ş. (2011).Kariyer Yönetimi ve Kırıkkale’deki Banka Şubelerinde Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı
 • Durusoy, M. (2018). Öğretim Elemanlarının Kariyerde Durgunluk Kaynaklarına İlişkin Görüşleri, Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
 • Efe, S. (2006). Bankacılık Sektöründe Çalışan Kadın Yöneticilerin Yaşamış Oldukları Kariyer Sorunları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Gaston-Gayles, J. L. (2005). The factor structure and reliability of the student athletes' motivation toward sports and academics questionnaire (SAMSAQ). Journal of College Student Development, 46(3), 317-327
 • Geraniosova, K., Ronkainen, N. (2015). The experience of dual career through Slovak athletes' eyes. Physical Culture and Sport, 66(1):53-64. doi: 10.1515/pcssr -2015-0005
 • Herdem, M.H. (2020). Türkiye Futbol Federasyonuna Bağlı Hakemlerde Çift Kariyerlilik Sorunu ve Kariyere Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İnsan Kaynakları Programı
 • Kişioğlu, H. (2015). Kadınların Kariyer Yönetimi ve Kariyer Sürecinde Karşılaştığı Sorunlar: Banka Çalışanları Üzerine Bir Alan Araştırması, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Koçer, C. (2015). Kariyer Yönetimi-İş Stresi İlişkisi ve İmalat Sektöründe Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Lupo, C., Guidotti, F., Goncalves, C. E., Moreira, L., Doupona Topic, M., Bellardini, H., Tonkonogi, M., Colin, A., Capranica, L. (2015). Motivation towards dual career of European student-athletes. European Journal of Sport Science, 15(2):151-160. doi: 10.1080/17461391.2014.940557
 • Onat Kocabıyık, O. (2015). Olgubilim ve gömülü kuram: Bazı özellikler açısından karşılaştırma. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1):55-66. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/trkefd/issue/21483/230242
 • Özdemir, Y., Aras, M. (2016). Sosyal hizmetlerde kariyer yönetimi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 6(15), 107-121. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/vizyoner/issue/23002/246001
 • Paltalı, İ.H. (2017). Çift Kariyerli Ailelerde Yaşanan Sorunlar. Yüksek Lisans Tezi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Semiz K. (2018). Does sports and school run together? A needs analysis of university student-athletes. Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi, 10(2), 123-133
 • Tarhan, Ö. (2015). Sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının politik okuryazarlığa ilişkin görüşleri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(9), 649-669
 • Taşlıyan, M., Arı, N.Ü., Duzman, B. (2011). İnsan kaynakları yönetiminde kariyer planlama ve kariyer yönetimi: İİBF öğrencileri üzerinde bir alan araştırması. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 231-241. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/oybd/issue/16338/171064

Details

Primary Language Turkish
Subjects Sport Sciences
Journal Section Research Articles
Authors

Şeyma URHAN> (Primary Author)
It is not affiliated with an institution
0000-0002-6225-2014
Türkiye


Mücahit FİŞNE>
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ
0000-0002-3964-874X
Türkiye

Publication Date December 31, 2022
Submission Date June 6, 2022
Acceptance Date December 10, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 3Issue 3

Cite

APA Urhan, Ş. & Fişne, M. (2022). Çift Kariyer Yapan Milli Sporcu Öğrencilerin Yaşadıkları Problemlerin İncelenmesi . Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 3 (3) , 59-67 . Retrieved from http://cuspor.cumhuriyet.edu.tr/en/pub/issue/75133/1126838

s