Yazım Kuralları

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ
YAYIN KURALLARI

1. Dergide beden eğitimi ve spor bilimleri alanında yapılmış özgün araştırmalar ve derlemeler yayınlanır.
2. Dergide yayınlanacak çalışmaların dili Türkçe veya İngilizcedir. Türkçe yazılan makalelerde İngilizce özet zorunludur.
3. Çalışmaların dergide yayınlanabilmesi için hakemler tarafından kabul edilmesi ve bilimsel içerik ve şekil bakımından editörler tarafından uygun görülmesi gerekir. Yayınlanması uygun bulunmayan eserler reddedilir.
4. Çalışmalarda uygulanan anket, test, ölçek vb. yöntemlerin güvenirlik ve geçerlik çalışmalarının yapılmamış olması durumunda başvurular değerlendirmeye alınmaz.
5. Dergide yayınlanacak çalışmaların daha önce hiçbir yayın organında yayınlanmamış, yayın hakkının verilmemiş ya da aynı anda birden çok dergiye yayınlanması amacıyla gönderilmemiş olması gerekir. Bu konuda sorumluluk tamamen yazar/ yazarlara aittir.
6. Dergide yayınlanacak tüm çalışmalardaki bilimsel uygunsuzluk, intihal vb. durumlardan yazar/ yazarlar sorumludur.
7. Çalışma, Microsoft Word programında, "Arial" yazı karakterinde yazılmalıdır.
8. Çalışmanın Öz/Abstract kısmı 9 punto ve tek satır aralığında yazılmalıdır. Araştırma metni, 12 punto ve 1,5 aralık yazılmalıdır. Araştırmanın tüm başlıkları (Türkçe ve İngilizce başlığı 14 punto, bold ve tamamı büyük harflerle, ana başlıklar 12 punto, bold ve büyük harfle, alt başlıklar 12 punto, bold ve ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
9. Öz/Abstract 250 kelimeyi geçmemelidir. Anahtar kelimeler/Keywords en az 3, en fazla 5 kelime kullanılmalıdır. Anahtar kelimeler çalışma başlığında bulunmayan kelimelerden seçilmelidir.
10. Tablo ve grafikler APA stile göre hazırlanmalıdır. Tablo yazı karekteri 10 punto yazılmalıdır. Gerekli durumlarda 8 punto kullanılabilir. Tablolarda tek satır aralığı kullanılmalıdır.
11. Yapılan çalışma bir kurum/kuruluş tarafından desteklenmiş, doktora/yüksek lisans tezinden hazırlanmış ya da bilimsel bir etkinlikte sunulmuş ve özet olarak yayınlanmış ise başlığa yıldız yada numara koyularak ilk sayfanın altına dipnot olarak belirtilmelidir.
12. Metinde yazar isimleri ve kurumlarına ilişkin bilgi verilmemelidir. Yazar sıralaması ve kurum bilgileri, başvuru esnasında ilgili adımda yapılmalıdır. Çalışma yayınlanmak üzere dergiye gönderildikten sonra, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar listesinde değişiklik yapılamaz.
13. Derleme haricindeki çalışmalar; Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç ve Kaynaklar şeklinde düzenlenmelidir. Çalışmalar, şekil ve tablolar dahil 15 sayfayı geçmemelidir.
15. Kaynaklar yazarların soyadlarına göre alfabetik sıra takip edilerek yapılmalıdır.
16. Kaynak gösterme APA 6.0 kurallarına göre yapılmalıdır.
17. Yayımına karar verilen çalışmalarda ekleme ya da çıkarma yapılamaz.
18. Yayınlanan çalışmaların bilimsel etik ve hukuki sorumluluğu yazarına/yazarlarına aittir.